Recursos i referents

En aquesta espai, pretenem compartir una visió de l’avaluació que és inseparable del procés d’aprenentatge, dues cares de la mateixa moneda o, encara millor, dos conceptes que en educació poden utilitzar-se moltes vegades alternativament, atès que molts aprenentatges comporten processos d’avaluació o d’autoavaluació i que l’avaluació, especialment quan té una finalitat formativa, sempre pot generar nous aprenentatges. Quan parlem d’avaluació, en realitat estem parlant d’aprenentatge.

L’avaluació formativa posa l’alumne en el centre dels processos d’aprenentatge i és una estratègia fonamental per a la millora, també els docents milloren professionalment si reflexionen sobre la pròpia pràctica, és a dir, si incorporen elements de l’avaluació per aprendre en la seva tasca diària, ja sigui dins els processos formals i informals d’avaluació interna de centre, com en activitats de la pròpia formació inicial i permanent.

A continuació es pot veure els enllaços on trobar recursos i referents sobre l’avaluació formativa i formadora, agrupats en les seccions següents: