Instruments d’avaluació

Els instruments d’avaluació no han de convertir-se en protagonistes, són mitjans per aconseguir les diferents finalitats que promouen la regulació dels aprenentatges. Quan es fan servir instruments variats amb una funció formativa poden facilitar:

  • Compartir objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació.
  • Proporcionar bastides i orientacions que permetin identificar els elements i les accions clau per dur amb èxit una tasca i seguir consolidant els aprenentatges (planificar l’acció).
  • Aprendre significativament si s’incorporen els instruments en un context on són útils per l’aprenent.
  • Promoure la reflexió per afavorir l’enriquiment mutu entre aprenents, per facilitar la superació de les dificultats i que l’alumne pugui ser conscient dels seus aprenentatges.
  • Entendre que l’error forma part del procés d’aprenentatge , tot facilitant noves oportunitats per poder aplicar el que es va aprenent.
  • IMPORTANT: s’ha d’evitar aplicar-los amb funció qualificadora.

La majoria d’alumnes tendeixen a posar-se a fer una activitat sense haver planificat prèviament com realitzar-la, i els ensenyants sovint reforcen aquesta tendència ja que avaluen més els resultats d’una tasca que no pas la seva planificació.”

Neus Sanmartí

Recursos per fer una gestió formativa de l’avaluació (Xarxa de Competències Bàsiques):
Les 8 pautes per compartir objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer un full d’autoavaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer una base d’orientació amb l’alumnat.
Les 8 pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat.
Les 6 pautes per passar de l’àlbum o el dossier a la carpeta d’aprenentatge.

Què és una rúbrica i per a què serveix?

Avui es parla molt de l’ús de rúbriques per avaluar. Però, què és una rúbrica i per a què serveix? Quines són algunes de les condicions per construir-les de manera que siguin útils? I com aplicar-les per tal que ajudin l’alumnat a millorar els seus aprenentatges? Ho podeu llegir en l’article Les rúbriques per a una avaluació plantejada com a aprenentatge

“Com passar d’un format tradicional de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”

En l’article L’ús de les carpetes d’aprenentatge per a la regulació i l’avaluació de l’assoliment de les competències pretenem mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instrument per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg dels cursos 2014-15 i 2015-16, van implementar aquestes eines o altres de semblants a l’aula. El procés d’implementació ha partit sempre del que ja es feia i, en tot cas, va proposar als docents com podien fer un pas endavant: “Com passar d’un format tradicional
de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”.

Per saber-ne més, recomanem visitar l’espai Carpeta d’aprenentatge de la Xarxa CB, on es pot trobar Full d’indicadors carpeta d’aprenentatge o una Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge .

Exemples d’instruments d’avaluació formativa

Rúbriques – Escola Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà):