Metacognició i bones preguntes

La metacognició consisteix en l’autoconeixement i l’autocontrol dels processos cognitius, en el conjunt de representacions de la realitat adquirides, emmagatzemades a la memòria, manipulables i útils per a diferents finalitats; és, en definitiva, el coneixement que les persones construeixen sobre el mateix funcionament cognitiu. En resum, ensenyar als alumnes metacognició és ensenyar-los a pensar sobre com aprenen.

(Robert J. Swartz, 2008)

Font: Rutines i destreses de pensament. Nekane Granado Merchán.

Què és metacognició? Per què és important?

(traducció vídeo “What’s Metacognition – and Why Does it Matter? (Edutopia)

Metacognició és l’habilitat de reflexionar sobre el que s’està aprenent i com s’està aprenent. No és què haig d’aprendre sinó com ho puc aprendre millor. La metacognició es pot adquirir mitjançant el fet de llançar preguntes als aprenents que els facin pensar els camins que els han conduït a aprendre-ho de forma exitosa.

7 bones preguntes per promoure metacognició

  1. Què és el primer que hauria de fer?
  2. Hi ha algun aspecte que no tingui clar?
  3. Puc explicar el que he après?
  4. Hauria de demanar ajuda?
  5. Per què he arribat a una resposta incorrecta?
  6. Puc aplicar-ho a d’altres contextos diferents?
  7. Com ho puc fer millor la propera vegada?

Preguntes per promoure la metacognició al llarg del procés d’aprenentatge

100 preguntes per promoure la reflexió

Traducció de la pàgina Ready (Curriculum Associates) on hi ha recollides 100 preguntes que conviden als aprenents a aprofundir en la seva comprensió en contrapunt a les preguntes de SÍ/NO. Tot i que la pàgina fa referència a l’àmbit matemàtic, són preguntes que són transferibles a d’altres àmbits de coneixement.

Transferència de coneixement entre contextos

Altres estratègies per fomentar la metacognició

9 QUESTIONS TO IMPROVE METACOGNITION

Per saber-ne més:

Accés al web

Tiquets de sortida (Exit tiquets)

Accés per trobar-ne més i la versió editable per personalitzar els Tiquets de sortida (en català) Font original (tickets de sortida en castellà i anglès): Orientación Andujar