Metacognició i bones preguntes

La metacognició consisteix en l’autoconeixement i l’autocontrol dels processos cognitius, en el conjunt de representacions de la realitat adquirides, emmagatzemades a la memòria, manipulables i útils per a diferents finalitats; és, en definitiva, el coneixement que les persones construeixen sobre el mateix funcionament cognitiu. En resum, ensenyar als alumnes metacognició és ensenyar-los a pensar sobre com aprenen.

(Robert J. Swartz, 2008)

Font: Rutines i destreses de pensament. Nekane Granado Merchán.

Què és metacognició? Per què és important?

(traducció vídeo “What’s Metacognition – and Why Does it Matter? (Edutopia)

Metacognició és l’habilitat de reflexionar sobre el que s’està aprenent i com s’està aprenent. No és què haig d’aprendre sinó com ho puc aprendre millor. La metacognició es pot adquirir mitjançant el fet de llançar preguntes als aprenents que els facin pensar els camins que els han conduït a aprendre-ho de forma exitosa.

7 bones preguntes per promoure metacognició

  1. Què és el primer que hauria de fer?
  2. Hi ha algun aspecte que no tingui clar?
  3. Puc explicar el que he après?
  4. Hauria de demanar ajuda?
  5. Per què he arribat a una resposta incorrecta?
  6. Puc aplicar-ho a d’altres contextos diferents?
  7. Com ho puc fer millor la propera vegada?

Preguntes per promoure la metacognició al llarg d’un procés d’aprenentatge

Transferència de coneixement entre contextos

Altres estratègies per fomentar la metacognició