Bibliografia.

Llibres

 • ALEGRE CANOSA, Miquel Àngel. L’Ava­luació de l’educació als països de l’OCDE: reptes per a Catalunya. Mi­quel Àngel Alegre (coord.), Paulo Santiago, Eugeni Garcia Alegre. Bar­celona: Fundació Jaume Bofill, 2015 (Informes breus. Educació; 55).
 • Associació de Mestres Rosa Sensat. “Avaluar per aprendre” (monogràfic). Perspectiva Escolar, núm. 390 (2016), p. 6-55.
 • BELAIR, Louise M. La evaluación en la acción. Sevilla: Diada editora, 2000 (Investigación y Enseñanza; 19).
 • Com les notes condicionen les expectati­ves educatives de l’alumnat / Queralt Capsada (coordinadora). Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2014 (Infor­mes breus. Educació; 53).
 • COMISSIÓ EUROPEA. Assuring quality in education: policies and approaches to school evaluation in Europe: Eury­dice report. Arlette Delhaxhe (ed.). Brussel·les: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, 2015.
 • Competència científica i lectora a secun­dària: l’ús de textos a les classes de ciències. Conxita Márquez i Bargalló, Àngels Prat i Pla (eds.). Barcelona: Rosa Sensat, 2010 (Dossiers Rosa Sensat; 70).
 • De Puig, Irene, i altres. Reavaluar: l’avaluació reflexiva a l’aula. GRUP IREF (2003).
 • Hattie, John. Aprendizaje visible para maestros. S.A. EDICIONES PARANINFO (2017).
 • JORBA I BISBAL, Jaume (coord.). Avaluar per millorar la comunicació i facili­tar l’aprenentatge. Bellaterra: ICE. Universitat Autònoma de Barcelo­na, 2000 (Els Llibres de l’ICE de la UAB. Eines i estratègies; 10).
 • OCDE. Sinergies per millorar l’aprenen­tatge de l’alumnat: Una perspecti­va internacional sobre l’avaluació: resum. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2013.
 • OCDE-PISA. Marc Conceptual per a l’avaluació PISA. Consell Superior d’Avaluació (2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015).
 • PISA como excusa: repensar la evalu­ación para cambiar la enseñanza. Carles Monereo (coord.). Barcelona: Graó, 2009 (Crítica y fundamentos. Fundamentos de la educación; 24).
 • Reavaluar: l’avaluació reflexiva a l’esco­la. Iñaki Andrés [et al.]. Vic: Eumo, 2003 (Didàctiques i complements; 29).
 • Sanmartí, Neus (2020). “Avaluar és Aprendre“. Xarxa de Competències Bàsiques (Departament d’Educació de Catalunya).
 • SANMARTÍ, Neus. Evaluar para aprender. Barcelona: Graó, 2007 (10 ideas cla­ve; 1).
 • SANMARTÍ, Neus. Avaluar per aprendre: l’avaluació per millorar els aprenentatges de l’alumnat en el marc del currículum per competències. Barcelona: Ge­neralitat de Catalunya. Departament d’Ensenyament, 2010.
 • SALINAS, Dino. ¡Mañana examen! La eva­luación: entre la teoría y la realidad. Barcelona: Graó, 2002 (Biblioteca de aula Graó; 170).
 • SANTOS GUERRA, Miguel Ángel. Evaluar para conocer, examinar para excluir. Madrid: Morata, 2007.
 • Santos Guerra, M. Ángel. La evaluación como aprendizaje. Cuando la flecha impacta en la diana. Narcea ediciones (2014).
 • Santos Guerra, M. Ángel. La flecha en la diana. La evaluación como aprendizaje. Narcea Ediciones (2011).
 • SCHLEICHER, Andreas. És il·limitat el rendiment educatiu?: La importància d’avaluar l’educació amb una pers­pectiva internacional. Barcelona: Fundació Jaume Bofill, 2006 (De­bats d’educació; 5 Pensar el futur de l’educació).
 • STAKE, Robert E. Evaluación comprensi­va y evaluación basada en estánda­res. Barcelona: Graó, 2006 (Crítica y fundamentos. Fundamentos de la educación; 10).
 • SHORES, Elisabeth F.; GRACE, Cathy. El portafolio paso a paso: Infantil y Pri­maria. Barcelona: Graó, 2004 (Bibli­oteca de infantil; 4).

Articles de revistes

 • “L’avaluació, eina clau per l’aprenentat­ge”. Guix, Elements d’Acció Educati­va, núm. 412 (febrer 2015), p. 5-6.
 • “Avaluació” [diversos articles]. Articles de Didàctica de la Llengua i de la Li­teratura, núm. 47 (gener/febrer/març 2009), p. 5-125.
 • “Currículum i avaluació [diversos ar­ticles]. Infància a Europa, núm. 9 (2005), p.4-30.
 • “La hora de las evaluaciones externas” [diversos articles]. Cuadernos de Pe­dagogía, núm. 397 (gener 2010), p. 80-93.
 • “Más allá de PISA” [diversos articles]. Cuadernos de Pedagogía, núm. 381 (juliol/agost 2008), p. 8-106.
 • PIQUÉ, Begoña. “Els alumnes opinen: Els exàmens i les proves d’avalua­ció”. Guix: Elements d’Acció Educa­tiva, núm. 375 (2011), p. 44-48.