Carpeta d’aprenentatge

“Com passar d’un format tradicional de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”

En l’article L’ús de les carpetes d’aprenentatge per a la regulació i l’avaluació de l’assoliment de les competències pretenem mostrar l’ús de la carpeta d’aprenentatge o portfolio com a instrument per a l’autoregulació i l’avaluació de i per competències, a partir dels resultats de l’experiència duta a terme per docents de la Xarxa de Competències Bàsiques que, al llarg dels cursos 2014-15 i 2015-16, van implementar aquestes eines o altres de semblants a l’aula. El procés d’implementació ha partit sempre del que ja es feia i, en tot cas, va proposar als docents com podien fer un pas endavant: “Com passar d’un format tradicional
de dossier o àlbum a una carpeta d’aprenentatge?”.

Com ajudar els alumnes a recollir evidències de l’adquisició d’aprenentatges competencials?

En el document “Com ajudar els alumnes a recollir evidències de l’adquisició d’aprenentatges competencials?” de la Xarxa CB, podeu trobar elements per reflexionar, orientacions i exemples a l’hora de recollir evidències, com per exemple amb una carpeta d’aprenentatge. Què s’hi pot trobar?

  • Què entenem per evidències dels aprenentatges?
  • Per què és útil disposar d’aquestes evidències tant per als docents com per als alumnes?
  • Com es poden recollir les evidències d’aprenentatge?
  • La carpeta d’aprenentatge, una eina per recollir evidències del procés d’aprenentatge des del punt de vista de l’aprenent.
  • Què pot contenir una carpeta d’aprenentatge?
  • Documents de referència, exemples i vídeos d’experiències.

S’hi pot trobar un Full d’indicadors carpeta d’aprenentatge i una Rúbrica de la carpeta d’aprenentatge.

Per saber-ne més, també recomanem visitar l’espai de Diaris d’aula i portafolis del Tresor de recursos.