Instruments d’avaluació

Els instruments d’avaluació no han de convertir-se en protagonistes, són mitjans per aconseguir les diferents finalitats que promouen la regulació dels aprenentatges. Quan es fan servir instruments variats amb una funció formativa poden facilitar:

  • Compartir objectius d’aprenentatge i criteris d’avaluació.
  • Proporcionar bastides i orientacions que permetin identificar els elements i les accions clau per dur amb èxit una tasca i seguir consolidant els aprenentatges (planificar l’acció).
  • Aprendre significativament si s’incorporen els instruments en un context on són útils per l’aprenent.
  • Promoure la reflexió per afavorir l’enriquiment mutu entre aprenents, per facilitar la superació de les dificultats i que l’alumne pugui ser conscient dels seus aprenentatges.
  • Entendre que l’error forma part del procés d’aprenentatge , tot facilitant noves oportunitats per poder aplicar el que es va aprenent.
  • IMPORTANT: s’ha d’evitar aplicar-los amb funció qualificadora.

La majoria d’alumnes tendeixen a posar-se a fer una activitat sense haver planificat prèviament com realitzar-la, i els ensenyants sovint reforcen aquesta tendència ja que avaluen més els resultats d’una tasca que no pas la seva planificació.

Neus Sanmartí

Recursos per fer una gestió formativa de l’avaluació (Xarxa de Competències Bàsiques):
Les 8 pautes per compartir objectius i criteris d’avaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer un full d’autoavaluació amb l’alumnat.
Les 7 pautes per fer una base d’orientació amb l’alumnat.
Les 8 pautes per fer una rúbrica amb l’alumnat.
Les 6 pautes per passar de l’àlbum o el dossier a la carpeta d’aprenentatge.

Com saber-ne més d’alguns instruments d’avaluació:

El diari d’aprenentatge
La carpeta d’aprenentatge
El Q-SORT
La rúbrica

Exemples d’instruments d’avaluació formativa

Rúbriques – Escola Sant Llorenç (Guardiola de Berguedà):